Freecomm POPs in Shenzhen

China Telecom Shenzhen Shahe
4 Shenyun Road
Shenzhen
China